stindlova@cbadvokati.cz +420 603 730 722 doskocil@cbadvokati.cz +420 720 333 377 hanzalova@cbadvokati.cz +420 728 769 073


Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

ÚVODNÍ INFORMACE

Advokáti Mgr. Lucie Štindlová a Mgr. David Doskočil (dále jen „AK“) informují o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

AK především připomíná, že všichni zaměstnanci AK a dále i spolupracující advokáti (dále jen „Advokáti“) jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo AK. Tato speciální zákonná povinnost Advokátů fakticky konsumuje řadu povinností, které Nařízení ukládá subjektům, nemajícím zákonnou povinnost mlčenlivosti. Tato mlčenlivost dopadá i na případné osobní údaje jiných osob, které Advokátovi sdělí (svěří) klient pro účely poskytnutí právní služby anebo v souvislosti s ní.

Takto chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená Advokátovi i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o právní službu. Přitom nelze vyloučit, že některé z takto poskytnutých informací jsou osobním údajem ve smyslu Nařízení.

V případě klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze smlouvy o právní službě, uzavřené mezi klientem a AK. Analogicky je nakládáno s případnými osobními údaji těch, s nimiž smlouva o právní služby uzavřena nebyla.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bude-li AK ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti se vznikem výše uvedeného právního vztahu (právní vztah AK - klient), resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji klientem či potenciálním klientem (dále jen Klient), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu (https://cbadvokati.cz), datum a čas návštěv na webu, pohyby a kliknutí myši na webu, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány a uchovávány na základě souhlasu potenciálního klienta uděleného při první návštěvě webu pro účely analýzy návštěvnosti webu a analýzy chování návštěvníků na uvedeném webu.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, bydliště a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.) IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu, datum a čas návštěv na webu, pohyby a kliknutí myši na webu, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro analýzu návštěvnosti webu a pro analýzu chování návštěvníků na uvedeném webu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, bydliště a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.) IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu, datum a čas návštěv na webu, pohyby a kliknutí myši na webu, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (země a město), jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro analýzu návštěvnosti webu a pro analýzu chování návštěvníků na uvedeném webu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE AK JAKO SPRÁVCE

AK lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

  • písemně na adrese sídla uvedené výše;    
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: doskocil@cbadvokati.cz
  • telefonicky na tel. č.: +420 720 333 377

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v elektronické formě a neautomatizovaně. IP adresa a případně prohlédnuté stránky na webu, datum a čas návštěv na webu, pohyby a kliknutí myši na webu, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení a geografické a lokalizační údaje (dále jen "Údaje týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu") jsou zpracovány automatizovaně.

Klient má právo požádat AK o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Klient má právo, aby AK bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Klient má právo požadovat, aby AK bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a AK má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Klient má právo požadovat, aby AK omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud AK zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
    • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které již poskytl AK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu AK bránila, a to v případech stanovených Nařízením.

Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje Advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti

Klient (subjekt údajů) tuto informaci bere na vědomí.