stindlova@cbadvokati.cz  +420 603 730 722 I doskocil@cbadvokati.cz +420 720 333 377 I hanzalova@cbadvokati.cz +420 728 769 073 I polansky@cbadvokati.cz +420 728 861 822


OBLASTI PRÁVNÍCH SLUŽEB

image

Developerské
projekty

image

Trestní
právo

image

Občanské
právo

image

Obchodní
právo


image

Developerské projekty

V oblasti developerských projektů máme zkušenosti s poskytováním právních služeb v rámci všech fází realizace těchto projektů. Poskytujeme tedy právní pomoc v samých zárodcích projektů, kdy našim klientům právně zajišťujeme výkup pozemků, vypořádávání věcných břemen, případné sjednávání a uzavírání zástavních smluv a další služby vztahující se k přípravě developerských projektů. V rámci vlastní realizace projektu pak poskytujeme poradenství ve věci uzavírání smluv o dílo se zhotoviteli projektu včetně zajištění právního servisu při kontraktačním procesu s klienty developerů, ať už se jedná o rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí či kupní smlouvy.


image

Trestní právo

Provázíme klienty celým trestním řízením, od řízení přípravného, přes hlavní líčení až po řízení vykonávací. Právní služby poskytujeme jak v oblasti obhajoby, tak v oblasti zmocněnců poškozených v trestním řízení. Ve věcech obhajoby se účastníme všech úkonů trestního řízení, dohlížíme na zákonnost postupu orgánů činných v trestním řízení, kdy samozřejmostí je i konzultace veškerých kroků s klientem na poradách v kanceláři či ve vazebních věznicích, jedná-li se o vazebně stíhanou věc. Společně s našimi klienty pak sjednáváme dohody o vině a trestu, podáváme návrhy na podmíněné zastavení trestního stíhání či narovnání.

Jako zmocněnci poškozených pak pomáháme poškozeným s uplatňováním jejich nároků v trestním řízení, ať už během přípravného řízení či řízení před soudem. Často sloužíme jako jakási nárazníková zóna, aby naši klienti nemuseli přímo jednat s pachateli trestných činů, a snažíme se tak naše klienty ochránit před sekundárními důsledky trestné činnosti. Spolupracujeme s experty napříč všemi obory, abychom našim klientům zajistili nejen právní, ale i psychickou podporu.


image

Občanské právo

Máme bohaté zkušenosti se sepisem kupních smluv, darovacích smluv, nájemních smluv a smluv o zápůjčce, kdy si zakládáme na tom, abychom klienty vždy pečlivě seznámili s veškerými riziky, které pro ně může vstup do konkrétního smluvního vztahu představovat. Mezi naše služby patří i úschova finančních prostředků při převodech vlastnického práva k nemovitým věcem pro zajištění právní jistoty obou smluvních stran.

Stejně tak za naše klienty vymáháme v civilním řízení soudním jejich pohledávky, sepisujeme právní stanoviska, žaloby, odvolání či dovolání.

Ve věcech rodinných zastupujeme naše klienty v řízení o svěření nezletilých do péče jednoho z rodičů a stanovení výživného, dále poskytujeme komplexní služby v oblasti rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů.


image

Obchodní právo

V této oblasti práva poskytujeme právní služby u zakladatelských právních jednání obchodních korporací, která připravujeme, dále ve věcech smluv o převodech obchodních podílů, zajišťujeme konání valných hromad společností v naší kanceláři a dále se věnujeme i přeměnám obchodních společností – fúzím.

Ve vztazích B2B pak taktéž připravujeme smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o úvěru, příkazní smlouvy, smlouvy o přepravě a inominátní smlouvy (nepojmenované smlouvy). Kromě vnitrostátních předpisů v této oblasti při poskytování právního poradenství reflektujeme i směrnice a nařízení EU a mezinárodní smlouvy, které jsou v obchodním právu zcela zásadní a bohužel často opomíjené.